Vsebinski sklopi

Delovni sklop 1: Upravljanje in koordinacija konzorcija

Skozi celotno obdobje projekta se izvajajo koordinacija partnerjev za uspešno izvedbo načrtovanih aktivnosti ter aktivnosti za vsebinsko in finančno poročanje.

Delovni sklop 2: Ozaveščanje, promocija in komuniciranje dejavnosti konzorcija

Ozaveščanje znanstvenoraziskovalne skupnosti in širše javnosti o pomenu odprte znanosti bo potekalo na različne načine na konzorcijski ravni ter na ravni partnerjev. Aktivnosti bodo potekale skozi celotno obdobje projekta.

Delovni sklop 3: Izvedba usposabljanj o praksah odprte znanosti in deljenju raziskav po načelih FAIR

Cilj sklopa je dvig zavedanja in razumevanja načel odprte znanosti pri raziskovalnem, akademskem ter podpornem osebju partnerjev projekta. S predstavitvami vidikov odprte znanosti želijo partnerji projekta doseči večino slovenskih raziskovalcev in jih opolnomočiti z osnovnimi informacijami za znanstvenoraziskovalno delo v skladu z načeli odprte znanosti. Aktivnosti bodo potekale skozi celotno obdobje projekta.

Delovni sklop 4: Priprava in izvedba specialističnih izobraževanj za delovanje po načelih odprte znanosti

Aktivnosti se v podsklopih izvajajo do konca leta 2025.

Podsklop DS 4.1 Definiranje profilov podpornih strokovnjakov in izdelava kataloga kompetenc za delovanje končnih prejemnikov po načelih odprte znanosti 

Pripravljen bo katalog kompetenc podpornih strokovnjakov za podporo delovanju po načelih odprte znanosti kot podlaga za usposabljanje osebja partnerjev projekta.

Podsklop DS 4.2 Izdelava programa usposabljanja podatkovnih skrbnikov in izdelava priročnikov 

Partnerji projekta bodo izdelali program usposabljanja podatkovnih skrbnikov, ki bo temeljil na dobrih praksah v tujini. Program bo podlaga za izvedbo usposabljanj v okviru tega projekta, služil pa bo lahko tudi kot okvir za usposabljanja in izobraževanja v okviru formalnih ter neformalnih programov (npr. študijskih programov ali neformalnih usposabljanj v različnih organizacijah).

Podsklop DS 4.3 Izvedba usposabljanja podatkovnih skrbnikov 

Usposabljanja bodo izvedena z upoštevanjem kataloga kompetenc podpornih strokovnjakov in programa specialističnega usposabljanja iz podsklopov DS 4.1 in DS 4.2.

Podsklop DS 4.4 Vzpostavitev skupine podpornih strokovnjakov/koordinatorjev za podporo osebju na ravni končnih prejemnikov in širše pri usposabljanju in izvajanju delovanja po načelih odprte znanosti 

Za urejanje skupnih vprašanj organiziranja podpornih struktur in infrastruktur za odprto znanost bodo partnerji projekta vzpostavili skupino podpornih strokovnjakov/koordinatorjev. Pri tem bodo upoštevali že obstoječe infrastrukture in iniciative na področju odprte znanosti ter jih povezali v enotno vstopno točko.

Delovni sklop 5: Priprava in distribucija priročnika za delovanje po načelih odprte znanosti s poudarkom na ravnanju z raziskovalnimi podatki

Partnerji v okviru projekta načrtujejo pripravo, izdajo in distribucijo najmanj dveh praktičnih priročnikov, ki bodo raziskovalcem služili kot podporno gradivo. Prvi priročnik bo pripravljen do junija 2024.

Delovni sklop 6: Celostna prilagoditev delovanja po načelih odprte znanosti in evalvacija rezultatov konzorcijskih partnerjev

Partnerji projekta bodo skozi celotno obdobje projekta izvajali aktivnosti za vključitev načel odprte znanosti v procese organizacije in raziskovalcev. Aktivnosti so načrtovane v podsklopih.

Podsklop DS 6.1 Analiza poslovnih/organizacijskih modelov podpornih struktur za podporo delovanju po načelih odprte znanosti z vidika potreb posameznih konzorcijskih partnerjev in izdelava priporočil 

Partnerji projekta bodo pripravili analizo stanja v svoji organizaciji glede upravljanja z raziskovalnimi podatki in pravnih, etičnih ter drugih vidikov v povezavi z odprto znanostjo.

Podsklop DS 6.2 Načrt prilagoditev delovanja po načelih odprte znanosti in pilotna uvedba najpomembnejših prilagoditev 

Partnerji projekta bodo v analizi ugotovili, katere spremembe internih pravnih aktov in organizacijskih shem so potrebne za uveljavljanje načel odprte znanosti. Preverili bodo obstoj ustreznih infrastruktur in njihovo integriranost.

Podsklop DS 6.3 Priprava notranjih organizacijskih in drugih predpisov, dokumentov, politik končnih prejemnikov

Partnerji projekta bodo v svoje interne akte, ki določajo izvedbo stabilnega financiranja raziskovalne dejavnosti, vključili določila o odprti znanosti.

Podsklop DS 6.4 Izvajanje prilagoditev 

Hkrati s pripravo pravnih aktov iz podsklopa DS 6.4 bodo partnerji projekta izvedli organizacijske, kadrovske in infrastrukturne prilagoditve delovnih procesov, tehnologij, digitalnih repozitorijev ter knjižnic.

Podsklop DS 6.5: Evalvacija projektnih rezultatov 

Partnerji projekta bodo doseganje načrtovanih ciljev projekta preverili z evalvacijskim postopkom, ki bo upošteval zahteve javnega razpisa in zastavljene cilje.