Politike odprte znanosti v Sloveniji

Slovenska določila o odprti znanosti so skladna z določili drugih članic EU in Evropske komisije, tj. z Evropskim raziskovalnim prostorom (European Research Area, ERA) ter vključujejo predvsem takojšen odprti dostop do rezultatov raziskav, odgovorno vrednotenje raziskovalnega dela (z upoštevanjem načel odprte znanosti) in vključevanje občanov v raziskovanje. Upoštevanje načel odprte znanosti je vključeno v Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, izvedbo pa določa Uredba o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti. Glede ravnanja z rezultati raziskav je predvideno: 

 • obvezna takojšnja odprta dostopnost recenziranih člankov z licenco Creative Commons prek repozitorijev, 
 • obvezna priprava načrta ravnanja s FAIR raziskovalnimi podatki, 
 • shranitev raziskovalnih podatkov v repozitorij in »odprti dostop, kolikor je mogoče, ter zaprti dostop, kolikor je nujno« do raziskovalnih podatkov prek repozitorija (z licencami CC BY ali, kadar je mogoče, z licenco CC0). 

Odprtost rezultatov javno financiranih raziskav je zahtevana, kadar so rezultati v obliki recenziranih publikacij. Možne so izjeme pri odprtosti raziskovalnih podatkov zaradi zaščite osebnih in občutljivih podatkov, pravic intelektualne lastnine ter drugih zakonskih razlogov. 

Nacionalni dokumenti, ki urejajo odprto znanost v Sloveniji, so:  

Odprta znanost je v ReZrIS30 omenjena na več mestih in podrobneje razdelana v poglavju 6.2. Odprta znanost za izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in odzivnosti raziskav glede: 

 • mednarodno skladnega ekosistema odprte znanosti,  
 • vrednotenja znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti,  
 • skladnosti rezultatov raziskav z načeli FAIR in takojšnje odprtosti, 
 • nacionalne skupnosti za odprto znanost, 
 • občanske znanosti, 
 • odprtodostopnega nacionalnega znanstvenega založništva. 

Je izvedbeni dokument za poglavje 6.2. o odprti znanosti v ReZrIS30, v katerem so določene aktivnosti, kazalniki, nosilci aktivnosti in sodelujoči, trajanje izvajanja aktivnosti, sredstva ter viri financiranja. 

Odprta znanost je v ZZrID omenjena na več mestih in podrobneje razdelana v členih od 40. do 42. V 40. členu je opredeljena odprta znanost. 41. člen opredeljuje odprti dostop do vseh recenziranih znanstvenih objav, raziskovalnih podatkov in drugih rezultatov raziskav ter uporabo osebnih podatkov v raziskovalne namene. 42. člen določa odprti dostop do znanstvenih revij in monografij slovenskih založnikov.  

ZDIJZ v 6.č členu določa odprti dostop do raziskovalnih podatkov, financiranih z javnimi sredstvi, ob upoštevanju izjem, in možnost brezplačne ponovne uporabe raziskovalnih podatkov, ki so odprto dostopni na svetovnem spletu. 

Uredba je podzakonski akt ZZrID in podrobneje določa: 

 • zahteve in izvedbo odprtega dostopa do rezultatov raziskav,  
 • vključevanja zainteresirane javnosti v znanstvenoraziskovalno delo, 
 • vrednotenje raziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti, 
 • nacionalne infrastrukture odprte znanosti. 

Pravilnik je podzakonski akt Zakona o knjižničarstvu. V členu 45(3) določa, da visokošolska knjižnica praviloma zagotavlja odprti dostop do elektronskih zaključnih del visokošolskega študija in objav zaposlenih na visokošolskem zavodu.