Predstavitev projekta

Slovenija je odprto znanost vključila v nacionalne pravne podlage za raziskovalno dejavnost (zakon, uredba), za vzpostavitev ekosistema odprte znanosti pa so načrtovane aktivnosti v Akcijskem načrtu za odprto znanost kot izvedbenem dokumentu 6. poglavja Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (ReZrIS30).

Aktivnosti iz Akcijskega načrta za odprto znanost bodo financirane tudi s sredstvi Načrta za okrevanje in odpornost, v katerem je glede digitalizacije izobraževanja ter znanosti predvideno:

  • zagotovitev stabilne, odporne medkrajevne in optične povezave raziskovalno-izobraževalnega hrbteničnega omrežja na najmanj 40 obstoječih medkrajevnih in optičnih povezavah raziskovalno-izobraževalnega omrežja v javni lasti (izvede ARNES),
  • vzpostavitev dveh novih delujočih podatkovnih središč za shranjevanje podatkov za potrebe dostopnosti ter ponovne uporabe raziskovalnih podatkov in rezultatov (izvede ARNES),
  • prilagoditev dvajsetih javnih raziskovalnih organizacij za delovanje v skladu z načeli odprte znanosti.

V okviru projekta Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji (SPOZNAJ), izbranega za financiranje na javnem razpisu Načrta za okrevanje in odpornost z naslovom Prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij in Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani za delo po načelih odprte znanosti, bodo Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani in dvajset javnih raziskovalnih organizacij uskladili svoje delovanje z ReZrIS30, ZZrID in Uredbo o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti, s čimer bo njihovo delovanje skladno z določili glede odprte znanosti v Evropskem raziskovalnem prostoru. Partnerji projekta bodo izvedli usposabljanja za različne deležnike odprte znanosti, specialistična izobraževanja za ravnanje s FAIR in odprto dostopnimi raziskovalnimi podatki, pripravili priročnik o odprti znanosti in vzpostavili podporo za odprto znanost v lastnih organizacijah.

Projekt bo zelo pospešil prevzem praks odprte znanosti pri projektnih partnerjih in bistveno prispeval k digitalnemu prehodu v znanstvenoraziskovalnemu delu. Partnerji bodo medsebojno delili znanje in izkušnje glede uvajanja načel odprte znanosti ter jih prenašali na javne infrastrukturne zavode (IZUM, ARNES), javne agencije (ARIS, NAKVIS), visokošolske in raziskovalne zavode v zasebni lasti, raziskovalce in strokovnjake iz komercialnega sektorja, zasebne raziskovalce ter širšo zainteresirano javnost. Velik del rezultatov raziskav v obliki publikacij bo tako dostopen prek slovenskih repozitorijev, pričakovati je tudi večjo javno dostopnost raziskovalnih podatkov.