Politike odprte znanosti v Evropskem raziskovalnem prostoru

Evropski raziskovalni prostor (European Research Area, ERA) sestavljajo nacionalni raziskovalni sistemi držav članic Evropske unije in sofinanciranje raziskav s strani Evropske komisije. Za države članice EU so zavezujoči sklepi Sveta Evropske unije o vrednotenju raziskovalne dejavnosti in izvedbi odprte znanosti (Council conclusions on research assessment and implementation of Open Science, 2022), ki jih morajo vključiti v nacionalna okolja – tudi Slovenija. Evropska komisija financira program Obzorje Evropa, katerega določila glede odprte znanosti so skladna s Sklepi Sveta EU in vključujejo: 

  • obvezno takojšnjo odprto dostopnost znanstvenih publikacij z licencami Creative Commons prek repozitorijev, 
  • obvezno pripravo načrta ravnanja s FAIR raziskovalnimi podatki, shranitev podatkov v repozitorij in »odprt dostop, kolikor je mogoče, in zaprt dostop, kolikor je nujno« do raziskovalnih podatkov prek repozitorija, podatki morajo biti licencirani z licencami CC BY ali CC0, 
  • zelo priporočena sta skladnost z načeli FAIR in odprt dostop do drugih rezultatov raziskav, npr. programske opreme, modelov, algoritmov, procesov, protokolov, simulacij, elektronskih laboratorijskih dnevnikov in vzorcev v fizični obliki, 
  • priporočeno je tudi izvajanje drugih vidikov odprte znanosti, nekateri bodo zahtevani v določenih razpisih Obzorja Evropa, na primer: uporaba FAIR raziskovalnih podatkov in storitev iz Evropskega oblaka odprte znanosti (EOSC), zgodnje odprto deljenje rezultatov raziskav, vnaprejšnja registracija raziskav, registrirana poročila, deljenje nerecenziranih rokopisov člankov, odprti recenzentski postopki, vključevanje občanov oziroma občanske znanosti. 

Podrobneje so določila o odprti znanosti v programu Obzorje Evropa opisana v vodiču Horizon Europe Programme Guide (poglavje 14. Dissemination and exploitation of research results, točka 5. Implement open science practices, in poglavje 16. Open science). 

Države članice EU so tudi članice Unesca, ki je leta 2021 sprejel UNESCO Recommendation on Open Science. Unescova priporočila so skladna z določili glede odprte znanosti v Evropskem raziskovalnem prostoru. 

Predstavitve odprte znanosti v ERA v okviru projekta SPOZNAJ: 

Konzorcijsko predavanje: Odprta znanost v Evropskem raziskovalnem prostoru, 23. 6. 2023 in 7. 9. 2023

  Prosojnice

 Posnetek 

 Konzorcijsko predavanje: Nacionalna zakonodaja odprte znanosti, 14. 9. 2023: 

  Prosojnice

 Posnetek